ناهید شهبازی مقدم

درباره من

دکتر ناهید شهبازی مقدم
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

(1399/9/15)

استنادات

18

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/9/14)

استنادات

1

مقالات

4

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
W.B. Yeats and the Introduction of Heteronym into the Western Literary Canon
STUDI IRLANDESI-A JOURNAL OF IRISH STUDIES(2018)
9311259014, ^ناهید شهبازی مقدم*
Maggot Therapy and Monstrosity: The Grotesque in Margaret Atwood’s The Year of the Flood
Pertanika Journal of Social Sciences nd Humanities(2018)
Li Yuan Ong, Arbaayah Ali Termizi*, ^ناهید شهبازی مقدم, Rosli Bin Talif
The grotesque body in Ian McEwan’s short stories
Nordic Journal of English Studies(2017)
^ناهید شهبازی مقدم*, Arbaayah Ali Termizi
On Placing the Grotesque
Fantastika Journal(2017)
^ناهید شهبازی مقدم
ساختار بنیادی خشونت در زبان و تاثیر آن بر خشونت و تجاوز علیه زنان از دیدگاهی غربی
غرب شناسی بنیادی(2016)
^ناهید شهبازی مقدم*, 9211259028
Fantasy and Reality in the Grotesque Body
ASCA Workshop 2019: Realities and Fantasies(2019-04-10)
^ناهید شهبازی مقدم*
Intertextuality in Angela Carter's Nights at the Circus
اولین کنفرانس انگلیسی-فرانسوی زبان شناسی کاربردی و ادبیات(2016-12-13)
9211259035*, ^ناهید شهبازی مقدم
An Encounter with the Fantastic - Grotesque: A Persian Case
بیست و یکمین کنگره بین المللی ادبیات تطبیقی جهان(2016-07-21)
^ناهید شهبازی مقدم*, فرح قادری
Comparatists at Work: Translated Texts in Comparative Criticism
بیست و یکمین کنگره بین المللی ادبیات تطبیقی جهان(2016-07-21)
^ناهید شهبازی مقدم*, Bahmani kaian
خوانشي پرايي از آثاري منتخب با مضمون افسانه ي پريان
افسري نسيم(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سفري از سرزمين عجايب به دنياي ترس و سرگشتگي : گذر از خيال به رئاليسم جادويي در رمان كرالاين نوشته نيل گيمن
حسين پور سعيده(تاریخ دفاع: 1395/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هزار و يكشب بر زيبا شناختي پسا مدرنيستي با تكيه بر آثار جان بارث
موسوي مجد سيده مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رئاليسم جادويي و بينامتنيت در رمان هاي شب هاي سيرك ، ماشين آرزوهاي شيطاني دكتر هافمن و آرزوهاي شب عيد اثر آنجلا كارتر
كثيري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منطق مكالمه در رمان هاي اپراي شناور و پايان راه جان بارت
رستمي بالان پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير زن در آثار منتخبي از كاترين منسفيلد : رويكردي فمنيستي
گلرو فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايت هاي مشابه عهدين و اساطير يونان- روم
ميرتباردرزي سيده محدثه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ظهور فمينيسم و پيدايش شخصيت زن بايرونيك در رمان هاي منتخب قرن نوزدهم و بيستم بريتانيا .
صابري راد نسترن(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خشونت در زبان : ريشه هاي خشونت و استثمار در نمايشنامه هاي اصلي تامس ميدلتون .
وظيفه شناس سارا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قهرمان نوين در سير و جستجو : مطالعه اي كهن الگويي از تقابل خوبي و بدي در كتاب گورستان و هيچ كجا نوشته نيل گيمن .
مير زهرائي نرگس(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي مفاهيم نژاد، ازهم پاشيدگي و بي عدالتي در رمان درياي فراخ سارگاسو از ژان رايز.
حسيني شيرواني صديقه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي مفاهيم ستم طبقاتي ، كالا شدگي ، و مصرف گرايي در رمان خواهر كري از تئودور در ايزر .
عمراني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گسترش مرزهاي سنت شعري غرب : ميراث ويليام باتلر ييتس .
قهرماني كوره درئي حميد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديدگاه روانشناسي اجتماعي در رمانهاي پس از جنگ : ناهنجاري و آسيب هاي رواني در سه گانه باززايي پت باركر .
خدادادي مهابادي نجمه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قدرت و مقاومت : خوانش فمنيسيتي – پسا استعماري هزار خورشيد تابان از خالد حسيني
سيفي الهام(تاریخ دفاع: 1396/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گفتمان قدرت و جامعه پانوپتيك فوكو در رمانهاي 1984 جورج اورول و پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كيسي.
دادخواه شكرالهي يانچشمه مهتاب(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهان داستاني و سطوح روايي : طيفي از آرمان ها و سبك هاي ادبي در كتابچه طلايي اثر دوريس لسينگ .
بابائي الهام(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سراسربيني ، شكل گيري جنسيت و شخصيت در اشياي تيز و دختر گمشده نوشته ي جيلين فلين .
باقري علي آبادي خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيكي ناگفته : قيام در شاگرد نيكو و پيامي براي سياره اثر آيريس مرداك .
طاهري زاده مژده(تاریخ دفاع: 1397/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرا نقد پديدار شناسانه در گمشده ي شهربازي اثر جان بارث .
قلي پوري طيبه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روان زخم در مجموعه داستان هاي ايان مك ايوان و صادقي هدايت .
شيرازي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوسان بين مدرنيسم و پست مدرنيسم در رمان طوطي فلابرت اثر جوليان بارنز .
تقي پور محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ظهور جنگ در اشعار منتخب ويلفرد اوون و كيت كستلين داگلس .
تقوي پور سميراء(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماترياليسمفرهنگيدرگزيدهاشعارمتيوآرنولدمهدياخوانثالثوفدريكوگارسيالوركا.
سوقندي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجربه روان زخم درداستان ترسناك يك مطالعه روانكاوانه ازبدبختي ودولورس كلي بورن اثراستفن كينك
هاشمي محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شبح ماركسيسم در "پسري در تاريكي" اثر مروين پيك و "ماهي سياه كوچولو" اثر صمد بهرنگي
ياراحمدي پرديس(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
از كارناوال تا پوچ انگاري : در سه گانه ساموئل بكت .
پورمهدي سمانه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دورگي عليه مردم سالاري مستقيم در روزهاي برمه اثر جورج اورال
قرباني محمدآبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چشم اندازي فضايي بر هويت ملي در هواردز اند؛ باري ديگر برايدزهد و بازمانده ي روز 97/6/27
مهدي سلطاني حميده(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
n.shahbazi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس